Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku (BZP.272.1.1.2019)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku (znak sprawy: BZP.272.1.1.2019)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.1.2019)
 432.04 KB
 01-02-2019
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 494.11 KB
 01-02-2019
Pobierz ( pdf )
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 670.41 KB
 01-02-2019
Pobierz ( pdf )
Mapa dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 6.88 MB
 01-02-2019
Pobierz ( jpg )
Wykaz dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 588.91 KB
 01-02-2019
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 115 KB
 01-02-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 22.54 KB
 01-02-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 21.41 KB
 01-02-2019
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 354.27 KB
 01-02-2019
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 42 KB
 01-02-2019
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 41 KB
 01-02-2019
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 40 KB
 01-02-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 33.5 KB
 01-02-2019
Pobierz ( doc )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 12 do SIWZ
 3.4 MB
 01-02-2019
Pobierz ( pdf )
Szacunkowa ilość robót do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku – Załącznik Nr 13 do SIWZ
 57.43 KB
 01-02-2019
Pobierz ( pdf )