Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Etap I Radomierz – Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130 (BZP.272.1.3.2019)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz – Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (nr postępowania: BZP.272.1.3.2019)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.3.2019)
 443.84 KB
 20-03-2019
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 23.03 KB
 20-03-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 21.18 KB
 20-03-2019
Pobierz ( docx )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 2.97 MB
 20-03-2019
Pobierz ( pdf )
Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) – Załącznik do Załącznika Nr 6 do SIWZ
 615.74 KB
 20-03-2019
Pobierz ( pdf )
Przedmiar robót – 3 szt. (z podziałem na odcinki drogi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 637.19 KB
 20-03-2019
Pobierz ( zip )
Kosztorys ofertowy – 3 szt. (z podziałem na odcinki drogi) – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 32.34 KB
 20-03-2019
Pobierz ( zip )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 43 KB
 20-03-2019
Pobierz ( doc )
Wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 40 KB
 20-03-2019
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 41 KB
 20-03-2019
Pobierz ( doc )
Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew – Załącznik Nr 12 do SIWZ
 269.2 KB
 20-03-2019
Pobierz ( pdf )
Wykaz znaków drogowych do zamontowania i wymiany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 13 do SIWZ
 77.04 KB
 20-03-2019
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 14 do SIWZ
 197 KB
 20-03-2019
Pobierz ( doc )
Informacja z dnia 28.03.2019 r. o zmianie treści SIWZ (BZP.272.1.3.2019)
 882.32 KB
 28-03-2019
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.03.2019 r. (BZP.272.1.3.2019)
 197.15 KB
 28-03-2019
Pobierz ( pdf )