Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej (BZP.272.1.2.2019)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej” (znak sprawy: BZP.272.1.2.2019)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.2.2019)
 435.48 KB
 18-03-2019
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 67.5 KB
 18-03-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 22.6 KB
 18-03-2019
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 21.55 KB
 18-03-2019
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 368.1 KB
 18-03-2019
Pobierz ( pdf )
Projekt budowlany – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 1.61 MB
 18-03-2019
Pobierz ( zip )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 1.07 MB
 18-03-2019
Pobierz ( pdf )
Przedmiar robót – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 396.15 KB
 18-03-2019
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 197 KB
 18-03-2019
Pobierz ( doc )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 43 KB
 18-03-2019
Pobierz ( doc )
Wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 39 KB
 18-03-2019
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 40.5 KB
 18-03-2019
Pobierz ( doc )
skan pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podejmowanie działań w zabytku – Załącznik Nr 12 do SIWZ
 2 MB
 18-03-2019
Pobierz ( pdf )
skan uzgodnienia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w zakresie zezwolenia na lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej na działce drogowej – Załącznik Nr 13 do SIWZ
 2.33 MB
 18-03-2019
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 19.03.2019 r. o zmianie treści SIWZ (BZP.272.1.2.2019)
 1.33 MB
 19-03-2019
Pobierz ( pdf )