Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130 (BZP.272.1.9.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I  [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.9.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.9.2018) 20-08-2018 Pobierz (pdf, 439.07 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (msword, 67 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (octet-stream, 27.37 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (octet-stream, 25.14 KB)
bzp.272.1.9.2018_zal_6_do_siwz 20-08-2018 Pobierz (pdf, 2.97 MB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (msword, 42 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (msword, 37.5 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (msword, 42 KB)
Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew – Załącznik Nr 12 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (pdf, 268.74 KB)
Wykaz znaków drogowych do zamontowania i wymiany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 13 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (pdf, 77.04 KB)
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 14 do SIWZ 20-08-2018 Pobierz (msword, 196 KB)
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.08.2018 r. (BZP.272.1.9.2018) 29-08-2018 Pobierz (pdf, 872.36 KB)
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.08.2018 r. (BZP.272.1.9.2018) 31-08-2018 Pobierz (pdf, 5.68 MB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2018 r. (BZP.272.1.9.2018) 29-08-2018 Pobierz (pdf, 196.9 KB)
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.08.2018 r. 31-08-2018 Pobierz (pdf, 10.51 MB)