Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130 (BZP.272.1.9.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I  [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.9.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.9.2018)
 439.07 KB
 20-08-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 67 KB
 20-08-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 27.37 KB
 20-08-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 25.14 KB
 20-08-2018
Pobierz ( docx )
bzp.272.1.9.2018_zal_6_do_siwz
 2.97 MB
 20-08-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 42 KB
 20-08-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 37.5 KB
 20-08-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 42 KB
 20-08-2018
Pobierz ( doc )
Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew – Załącznik Nr 12 do SIWZ
 268.74 KB
 20-08-2018
Pobierz ( pdf )
Wykaz znaków drogowych do zamontowania i wymiany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 13 do SIWZ
 77.04 KB
 20-08-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 14 do SIWZ
 196 KB
 20-08-2018
Pobierz ( doc )
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.08.2018 r. (BZP.272.1.9.2018)
 872.36 KB
 29-08-2018
Pobierz ( pdf )
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.08.2018 r. (BZP.272.1.9.2018)
 5.68 MB
 31-08-2018
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.08.2018 r. (BZP.272.1.9.2018)
 196.9 KB
 29-08-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.08.2018 r.
 10.51 MB
 31-08-2018
Pobierz ( pdf )