Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla miasta Kowary (BZP.272.1.8.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Kowary” (znak sprawy: BZP.272.1.8.2018)

 

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.8.2018)
 421.65 KB
 27-06-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 863.63 KB
 27-06-2018
Pobierz ( pdf )
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasad realizacji usługi – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 484.29 KB
 27-06-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 27.51 KB
 27-06-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 25.25 KB
 27-06-2018
Pobierz ( docx )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 62 KB
 27-06-2018
Pobierz ( doc )
Projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 391.3 KB
 27-06-2018
Pobierz ( pdf )
Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 47.47 KB
 27-06-2018
Pobierz ( docx )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 49.5 KB
 27-06-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 42 KB
 27-06-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika prac oraz/lub inspektora wewnętrznej kontroli jakości) – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 56.5 KB
 27-06-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 195.5 KB
 27-06-2018
Pobierz ( doc )
Informacja z otwarcia ofert - na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.8.2018)
 1.1 MB
 06-07-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.8.2018)
 107.58 KB
 26-07-2018
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.8.2018)
 302.24 KB
 13-08-2018
Pobierz ( pdf )