Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla miasta Kowary (BZP.272.1.8.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Kowary” (znak sprawy: BZP.272.1.8.2018)

 

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.8.2018) 27-06-2018 Pobierz (pdf, 421.65 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27-06-2018 Pobierz (pdf, 863.63 KB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasad realizacji usługi – Załącznik Nr 1 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (pdf, 484.29 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (octet-stream, 27.51 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (octet-stream, 25.25 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (msword, 62 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (pdf, 391.3 KB)
Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 6 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (octet-stream, 47.47 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (msword, 49.5 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (msword, 42 KB)
Oświadczenie dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika prac oraz/lub inspektora wewnętrznej kontroli jakości) – Załącznik Nr 9 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (msword, 56.5 KB)
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 10 do SIWZ 27-06-2018 Pobierz (msword, 195.5 KB)
Informacja z otwarcia ofert - na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.8.2018) 06-07-2018 Pobierz (pdf, 1.1 MB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.8.2018) 26-07-2018 Pobierz (pdf, 107.58 KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.8.2018) 13-08-2018 Pobierz (pdf, 302.24 KB)