Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 - 4+023 (BZP.272.1.6.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.6.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.6.2018)
 439.2 KB
 24-04-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 875.4 KB
 24-04-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 68 KB
 24-04-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 27.56 KB
 24-04-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 25.21 KB
 24-04-2018
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 376.87 KB
 24-04-2018
Pobierz ( pdf )
Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 41.86 MB
 24-04-2018
Pobierz ( zip )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 2.28 MB
 24-04-2018
Pobierz ( pdf )
Przedmiar robót – 6 szt. (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 2.26 MB
 24-04-2018
Pobierz ( zip )
Kosztorys ofertowy – 6 szt. (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 59.08 KB
 24-04-2018
Pobierz ( zip )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 42.5 KB
 24-04-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 37.5 KB
 24-04-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 41.5 KB
 24-04-2018
Pobierz ( doc )
Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew – Załącznik Nr 12 do SIWZ
 970.13 KB
 24-04-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.6.2018)
 1.31 MB
 10-05-2018
Pobierz ( pdf )