Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 - 4+023 (BZP.272.1.6.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.6.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.6.2018) 24-04-2018 Pobierz (pdf, 439.2 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 24-04-2018 Pobierz (pdf, 875.4 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (msword, 68 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (octet-stream, 27.56 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (octet-stream, 25.21 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (pdf, 376.87 KB)
Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 5 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (zip, 41.86 MB)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (pdf, 2.28 MB)
Przedmiar robót – 6 szt. (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (zip, 2.26 MB)
Kosztorys ofertowy – 6 szt. (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 8 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (zip, 59.08 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (msword, 42.5 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (msword, 37.5 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (msword, 41.5 KB)
Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew – Załącznik Nr 12 do SIWZ 24-04-2018 Pobierz (pdf, 970.13 KB)
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.6.2018) 10-05-2018 Pobierz (pdf, 1.31 MB)