Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych (BZP.272.1.4.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych w ramach projektu Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” (znak sprawy: BZP.272.1.4.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.4.2018)
 446.45 KB
 08-03-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 1.57 MB
 08-03-2018
Pobierz ( pdf )
Projekt (wzór) umowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 613.42 KB
 08-03-2018
Pobierz ( pdf )
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania (składanego na podstawie art. 25a ustawy Pzp) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 181.95 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (składanego na podstawie art. 25a ustawy Pzp) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 180.42 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 204.09 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Wykaz wykonanych dostaw (dotyczy Części I i II) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 202.69 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Wykaz wykonanych usług (dotyczy Części III) – Załącznik Nr 5a do SIWZ
 202.22 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Wykaz osób – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 205.26 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Druk „Oferta” – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 209.92 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Zestawienie oferowanych rozwiązań – Załącznik Nr 7a do SIWZ
 198.27 KB
 08-03-2018
Pobierz ( docx )
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 8 do SIWZ - po zmianach z dnia 13.03.2018 r.
 1.05 MB
 13-03-2018
Pobierz ( pdf )
Opis przedmiotu zaScenariusz prezentacji systemu e-Urząd (dotyczy Części I) – Załącznik Nr 8a do SIWZ
 708.55 KB
 08-03-2018
Pobierz ( pdf )
Załącznik do Projektu umowy – Przeniesienie praw autorskich – dotyczy Części III zamówienia
 407.36 KB
 08-03-2018
Pobierz ( pdf )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 13.03.2018 r. (BZP.272.1.4.2018)
 2.18 MB
 13-03-2018
Pobierz ( pdf )