Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych (BZP.272.1.4.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych w ramach projektu Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” (znak sprawy: BZP.272.1.4.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.4.2018) 08-03-2018 Pobierz (pdf, 446.45 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08-03-2018 Pobierz (pdf, 1.57 MB)
Projekt (wzór) umowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (pdf, 613.42 KB)
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania (składanego na podstawie art. 25a ustawy Pzp) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 181.95 KB)
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (składanego na podstawie art. 25a ustawy Pzp) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 180.42 KB)
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 204.09 KB)
Wykaz wykonanych dostaw (dotyczy Części I i II) – Załącznik Nr 5 do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 202.69 KB)
Wykaz wykonanych usług (dotyczy Części III) – Załącznik Nr 5a do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 202.22 KB)
Wykaz osób – Załącznik Nr 6 do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 205.26 KB)
Druk „Oferta” – Załącznik Nr 7 do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 209.92 KB)
Zestawienie oferowanych rozwiązań – Załącznik Nr 7a do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (octet-stream, 198.27 KB)
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 8 do SIWZ - po zmianach z dnia 13.03.2018 r. 13-03-2018 Pobierz (pdf, 1.05 MB)
Opis przedmiotu zaScenariusz prezentacji systemu e-Urząd (dotyczy Części I) – Załącznik Nr 8a do SIWZ 08-03-2018 Pobierz (pdf, 708.55 KB)
Załącznik do Projektu umowy – Przeniesienie praw autorskich – dotyczy Części III zamówienia 08-03-2018 Pobierz (pdf, 407.36 KB)
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 13.03.2018 r. (BZP.272.1.4.2018) 13-03-2018 Pobierz (pdf, 2.18 MB)