Dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (BZP.272.1.13.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia Specjalistycznego” (znak sprawy: BZP.272.1.13.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.13.2018)
 415.8 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 512.88 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja techniczna sprzętu (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 545.04 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 174.9 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Załącznik do projektu umowy (Załącznika Nr 2 do SIWZ)
 448.87 KB
 26-10-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 69.58 KB
 26-10-2018
Pobierz ( docx )
Opis oferowanego produktu – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 52.65 KB
 26-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 49.9 KB
 26-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 48.19 KB
 26-10-2018
Pobierz ( docx )
Wykaz dostaw – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 63.38 KB
 26-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 65.5 KB
 26-10-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 222 KB
 26-10-2018
Pobierz ( doc )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.13.2018)
 1.42 MB
 06-11-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.13.2018)
 1.67 MB
 23-11-2018
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.13.2018)
 302.83 KB
 09-12-2018
Pobierz ( pdf )