Dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (BZP.272.1.13.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia Specjalistycznego” (znak sprawy: BZP.272.1.13.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.13.2018) 26-10-2018 Pobierz (pdf, 415.8 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26-10-2018 Pobierz (pdf, 512.88 KB)
Specyfikacja techniczna sprzętu (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik Nr 1 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 545.04 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (pdf, 174.9 KB)
Załącznik do projektu umowy (Załącznika Nr 2 do SIWZ) 26-10-2018 Pobierz (pdf, 448.87 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (octet-stream, 69.58 KB)
Opis oferowanego produktu – Załącznik Nr 4 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (octet-stream, 52.65 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 5 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (octet-stream, 49.9 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 6 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (octet-stream, 48.19 KB)
Wykaz dostaw – Załącznik Nr 7 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (octet-stream, 63.38 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (msword, 65.5 KB)
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 9 do SIWZ 26-10-2018 Pobierz (msword, 222 KB)
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.13.2018) 06-11-2018 Pobierz (pdf, 1.42 MB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.13.2018) 23-11-2018 Pobierz (pdf, 1.67 MB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.13.2018) 09-12-2018 Pobierz (pdf, 302.83 KB)