Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie Etap I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370 (BZP.272.1.11.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370  [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.11.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.11.2018) 27-09-2018 Pobierz (pdf, 436.87 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27-09-2018 Pobierz (pdf, 975.98 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (msword, 71.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (octet-stream, 23.94 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (octet-stream, 22.4 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (pdf, 365.72 KB)
Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna (w tym w szczególności: opis techniczny, plan orientacyjny, przekroje konstrukcyjne, projekt zagospodarowania terenu) – Załącznik Nr 5 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (zip, 29.01 MB)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (pdf, 2.64 MB)
Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE – Załącznik do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 27-09-2018 Pobierz (pdf, 589.56 KB)
Przedmiar robót (odcinek nr 2) – Załącznik Nr 7 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (pdf, 214.85 KB)
Kosztorys ofertowy (odcinek nr 2) – Załącznik Nr 8 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (vnd.ms-excel, 34.5 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (msword, 43.5 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (msword, 38.5 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 27-09-2018 Pobierz (msword, 42.5 KB)
Informacja z dnia 08.10.2018 r. o zmianie treści Załącznika Nr 12 do SIWZ 08-10-2018 Pobierz (pdf, 782.94 KB)