Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie Etap I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370 (BZP.272.1.11.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370  [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.11.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.11.2018)
 436.87 KB
 27-09-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 975.98 KB
 27-09-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 71.5 KB
 27-09-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 23.94 KB
 27-09-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 22.4 KB
 27-09-2018
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 365.72 KB
 27-09-2018
Pobierz ( pdf )
Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna (w tym w szczególności: opis techniczny, plan orientacyjny, przekroje konstrukcyjne, projekt zagospodarowania terenu) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 29.01 MB
 27-09-2018
Pobierz ( zip )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 2.64 MB
 27-09-2018
Pobierz ( pdf )
Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek MCE – Załącznik do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
 589.56 KB
 27-09-2018
Pobierz ( pdf )
Przedmiar robót (odcinek nr 2) – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 214.85 KB
 27-09-2018
Pobierz ( pdf )
Kosztorys ofertowy (odcinek nr 2) – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 34.5 KB
 27-09-2018
Pobierz ( xls )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 43.5 KB
 27-09-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 38.5 KB
 27-09-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 42.5 KB
 27-09-2018
Pobierz ( doc )
Informacja z dnia 08.10.2018 r. o zmianie treści Załącznika Nr 12 do SIWZ
 782.94 KB
 08-10-2018
Pobierz ( pdf )