Dostawa 6 komputerów przenośnych (BZP.272.1.10.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia Specjalistycznego” (znak sprawy: BZP.272.1.10.2018)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu
 423.54 KB
 10-10-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 961.9 KB
 10-10-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja techniczna sprzętu (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 545.12 KB
 10-10-2018
Pobierz ( pdf )
Projekt umowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 174.78 KB
 10-10-2018
Pobierz ( pdf )
Załącznik do projektu umowy (Załącznika Nr 2 do SIWZ)
 448.91 KB
 10-10-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 69.45 KB
 10-10-2018
Pobierz ( docx )
Opis oferowanego produktu – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 52.42 KB
 10-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 49.94 KB
 10-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 48.27 KB
 10-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 65.5 KB
 10-10-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz dostaw – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 63.42 KB
 10-10-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 222 KB
 10-10-2018
Pobierz ( doc )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.10.2018)
 1.64 MB
 19-10-2018
Pobierz ( pdf )
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 25.10.2018 r. (BZP.272.1.10.2018)
 1.5 MB
 25-10-2018
Pobierz ( pdf )