Dostawa 6 komputerów przenośnych (BZP.272.1.10.2018)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia Specjalistycznego” (znak sprawy: BZP.272.1.10.2018)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 10-10-2018 Pobierz (pdf, 423.54 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10-10-2018 Pobierz (pdf, 961.9 KB)
Specyfikacja techniczna sprzętu (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik Nr 1 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (pdf, 545.12 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (pdf, 380.37 KB)
Załącznik do projektu umowy (Załącznika Nr 2 do SIWZ) 10-10-2018 Pobierz (pdf, 448.91 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (octet-stream, 69.45 KB)
Opis oferowanego produktu – Załącznik Nr 4 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (octet-stream, 52.42 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 5 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (octet-stream, 49.94 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 6 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (octet-stream, 48.27 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (msword, 65.5 KB)
Wykaz dostaw – Załącznik Nr 7 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (octet-stream, 63.42 KB)
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 9 do SIWZ 10-10-2018 Pobierz (msword, 222 KB)
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.10.2018) 19-10-2018 Pobierz (pdf, 1.64 MB)
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 25.10.2018 r. (BZP.272.1.10.2018) 25-10-2018 Pobierz (pdf, 1.5 MB)