Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2018 roku (BZP.272.1.1.2018)

"Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku"

znak sprawy: BZP.272.1.1.2018

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.1.2018)
 428.76 KB
 07-03-2018
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 924.62 KB
 07-03-2018
Pobierz ( pdf )
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 575.02 KB
 07-03-2018
Pobierz ( pdf )
Mapa dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 6.88 MB
 07-03-2018
Pobierz ( jpg )
Wykaz dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 730.55 KB
 07-03-2018
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 106.5 KB
 07-03-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 25.62 KB
 07-03-2018
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 23.99 KB
 07-03-2018
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 345.45 KB
 07-03-2018
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 36.5 KB
 07-03-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 37.5 KB
 07-03-2018
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 39 KB
 07-03-2018
Pobierz ( doc )
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 28 KB
 07-03-2018
Pobierz ( doc )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 12 do SIWZ
 2.97 MB
 07-03-2018
Pobierz ( pdf )
Szacunkowa ilość robót do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku – Załącznik Nr 13 do SIWZ
 57.49 KB
 07-03-2018
Pobierz ( pdf )