Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2018 roku (BZP.272.1.1.2018)

"Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku"

znak sprawy: BZP.272.1.1.2018

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.1.2018) 07-03-2018 Pobierz (pdf, 428.76 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07-03-2018 Pobierz (pdf, 924.62 KB)
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (pdf, 575.02 KB)
Mapa dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego – Załącznik Nr 2 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (image/jpeg, 6.88 MB)
Wykaz dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego – Załącznik Nr 3 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (pdf, 730.55 KB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (msword, 106.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 5 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (octet-stream, 25.62 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 6 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (octet-stream, 23.99 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (pdf, 345.45 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (msword, 36.5 KB)
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 9 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (msword, 37.5 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 10 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (msword, 39 KB)
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – Załącznik Nr 11 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (msword, 28 KB)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 12 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (pdf, 2.97 MB)
Szacunkowa ilość robót do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku – Załącznik Nr 13 do SIWZ 07-03-2018 Pobierz (pdf, 57.49 KB)