Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.9.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.9.2017)

Sortuj wg:
Tytuł Data utworzenia Pobierz
7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 7 do SIWZ 26-05-2017 Pobierz (zip, 2.37 MB)
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 26-05-2017 Pobierz (msword, 218.5 KB)
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.9.2017) 27-06-2017 Pobierz (pdf, 534 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania (BZP.272.1.9.2017) 30-06-2017 Pobierz (pdf, 708.89 KB)
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 19.06.2017 r. 19-06-2017 Pobierz (pdf, 937.69 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.9.2017) 26-05-2017 Pobierz (pdf, 433.04 KB)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 19.06.2017 r. (formularz opublikowany w dniu 19.06.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych) 19-06-2017 Pobierz (pdf, 267.35 KB)
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ 26-05-2017 Pobierz (msword, 194.5 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ 26-05-2017 Pobierz (octet-stream, 177.76 KB)
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ 26-05-2017 Pobierz (octet-stream, 176.1 KB)
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ 26-05-2017 Pobierz (pdf, 511.19 KB)
Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 do SIWZ 26-05-2017 Pobierz (zip, 468.49 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26-05-2017 Pobierz (pdf, 1.19 MB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 19.06.2017 r. (BZP.272.1.9.2017) 19-06-2017 Pobierz (pdf, 549.4 KB)
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ 26-05-2017 Pobierz (msword, 191 KB)