Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 - Etap II

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica, w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]"  znak sprawy: BZP.272.1.7.2017

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.7.2017)
 314.47 KB
 27-04-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 367.38 KB
 27-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)
 61 KB
 27-04-2017
Pobierz ( doc )
Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania)
 22.74 KB
 27-04-2017
Pobierz ( docx )
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu)
 20.99 KB
 27-04-2017
Pobierz ( docx )
Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy)
 349.85 KB
 27-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa)
 9.15 MB
 27-04-2017
Pobierz ( zip )
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)
 1.99 MB
 27-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót)
 220.73 KB
 27-04-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy)
 35.5 KB
 27-04-2017
Pobierz ( xls )
Załącznik Nr 9 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej)
 38 KB
 27-04-2017
Pobierz ( doc )
Załącznik Nr 10 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych)
 38 KB
 27-04-2017
Pobierz ( doc )
Załącznik Nr 11 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia)
 40.5 KB
 27-04-2017
Pobierz ( doc )
Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (BZP.272.1.7.2017)
 635.34 KB
 12-05-2017
Pobierz ( pdf )
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (BZP.272.1.7.2017)
 704.39 KB
 15-05-2017
Pobierz ( pdf )