Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 (Etap I)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]"

znak sprawy: BZP.272.1.5.2017

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.5.2017)
 314.19 KB
 23-03-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 850.87 KB
 23-03-2017
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
 61.5 KB
 23-03-2017
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SIWZ
 22.68 KB
 23-03-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ
 20.99 KB
 23-03-2017
Pobierz ( docx )
Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
 347.57 KB
 23-03-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa)
 7.92 MB
 23-03-2017
Pobierz ( zip )
Załącznik Nr 6 do SIWZ (Specyfikacje techniczne)
 1.98 MB
 23-03-2017
Pobierz ( zip )
Załącznik Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót)
 241.86 KB
 23-03-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy)
 40 KB
 23-03-2017
Pobierz ( xls )
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SIWZ
 38 KB
 23-03-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ
 38 KB
 23-03-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 11 do SIWZ
 40.5 KB
 23-03-2017
Pobierz ( doc )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 31.03.2017 r. (BZP.272.1.5.2017)
 1.45 MB
 31-03-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja o zmianie treści Załączników Nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ z dnia 03.04.2017 r.
 2.18 MB
 03-04-2017
Pobierz ( pdf )