Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków, Etap I w km 0+050,75 - 2+433,75 (BZP.272.1.16.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023, Etap I w km 0+050,75 do 2+433,75 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"  (znak sprawy: BZP.272.1.16.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.16.2017)
 436.49 KB
 07-09-2017
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 61.5 KB
 07-09-2017
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 23.21 KB
 07-09-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 21.34 KB
 07-09-2017
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 355.31 KB
 07-09-2017
Pobierz ( pdf )
Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja techniczna (w tym w szczególności: opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, przekroje konstrukcyjne, profile podłużne, uzgodnienia) – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 26.37 MB
 07-09-2017
Pobierz ( zip )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 2.28 MB
 07-09-2017
Pobierz ( pdf )
Przedmiar robót (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 1.05 MB
 07-09-2017
Pobierz ( zip )
Kosztorys ofertowy (z podziałem na branże i odcinki drogi) – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 30.4 KB
 07-09-2017
Pobierz ( zip )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 37.5 KB
 07-09-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 38 KB
 07-09-2017
Pobierz ( doc )
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 07.09.2017 r. (BZP.272.1.16.2017)
 242.76 KB
 07-09-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 07.09.2017 r. o zmianie treści SIWZ oraz Załącznika Nr 11 do SIWZ
 231.31 KB
 07-09-2017
Pobierz ( pdf )
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 07.09.2017 r. (BZP.272.1.16.2017)
 381.33 KB
 07-09-2017
Pobierz ( pdf )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ - po zmianach z dnia 07.09.2017 r.
 41.5 KB
 07-09-2017
Pobierz ( doc )