„Dostawa pięciu zestawów komputerowych” (BZP.272.1.14.2017)

„Dostawa pięciu zestawów komputerowych” (BZP.272.1.14.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.14.2017)
 401 KB
 31-08-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 740.75 KB
 31-08-2017
Pobierz ( pdf )
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja techniczna zestawów komputerowych) – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 281.85 KB
 31-08-2017
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 68 KB
 31-08-2017
Pobierz ( doc )
Opis oferowanego produktu – Załącznik Nr 2a do SIWZ
 28.15 KB
 31-08-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 22.91 KB
 31-08-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 21.01 KB
 31-08-2017
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 238.52 KB
 31-08-2017
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 38 KB
 31-08-2017
Pobierz ( doc )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 04.09.2017 r. (BZP.272.1.14.2017)
 468.82 KB
 04-09-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.14.2017)
 801.98 KB
 08-09-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.14.2017)
 942.76 KB
 13-09-2017
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.09.2017 r. (BZP.272.1.14.2017)
 256.78 KB
 22-09-2017
Pobierz ( pdf )