Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie (BZP.272.1.12.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie"  (znak sprawy: BZP.272.1.12.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.12.2017)
 464 KB
 27-07-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 664 KB
 27-07-2017
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 22.73 KB
 01-08-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 21.04 KB
 01-08-2017
Pobierz ( docx )
Dokumentacja projektowa (Plan orientacyjny) – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 369.85 KB
 01-08-2017
Pobierz ( pdf )
Dokumentacja projektowa (arkusze - wycinki map dot. Części I i III zamówienia) – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 8.44 MB
 27-07-2017
Pobierz ( zip )
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 8 do SIWZ
 1.25 MB
 01-08-2017
Pobierz ( zip )
Przedmiar robót dot. Części I zamówienia – Załącznik Nr 9/A do SIWZ
 108.59 KB
 01-08-2017
Pobierz ( pdf )
Przedmiar robót dot. Części II zamówienia – Załącznik Nr 9/B do SIWZ
 98.51 KB
 01-08-2017
Pobierz ( pdf )
Przedmiar robót dot. Części III zamówienia – Załącznik Nr 9/B do SIWZ
 102.57 KB
 01-08-2017
Pobierz ( pdf )
Kosztorys ofertowy dot. Części I zamówienia – Załącznik Nr 10/A do SIWZ
 26 KB
 01-08-2017
Pobierz ( xls )
Kosztorys ofertowy dot. Części II zamówienia – Załącznik Nr 10/B do SIWZ
 24 KB
 01-08-2017
Pobierz ( xls )
Kosztorys ofertowy dot. Części III zamówienia – Załącznik Nr 10/C do SIWZ
 24.5 KB
 01-08-2017
Pobierz ( xls )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 38 KB
 01-08-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 12 do SIWZ
 40.5 KB
 01-08-2017
Pobierz ( doc )