Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego (BZP.272.1.20.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” (znak sprawy: BZP.272.1.20.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.20.2017)
 423.04 KB
 07-12-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 857.83 KB
 07-12-2017
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 73.5 KB
 07-12-2017
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 27.45 KB
 07-12-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 25.09 KB
 07-12-2017
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 339.71 KB
 07-12-2017
Pobierz ( pdf )
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ
 38.5 KB
 07-12-2017
Pobierz ( doc )
Szacunkowa ilość pojazdów, które podlegać będą przechowywaniu i dozorowi na parkingu strzeżonym w okresie realizacji zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ
 186.33 KB
 07-12-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja z otwarcia ofert - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP.272.1.20.2017)
 102.97 KB
 15-12-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP.272.1.20.2017)
 108.39 KB
 21-12-2017
Pobierz ( pdf )
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP.272.1.20.2017)
 1.77 MB
 09-01-2018
Pobierz ( pdf )