Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 (BZP.272.1.17.2017)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych” (znak sprawy: BZP.272.1.17.2017)

Tytuł Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu (BZP.272.1.17.2017)
 438.43 KB
 05-10-2017
Pobierz ( pdf )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 1.31 MB
 05-10-2017
Pobierz ( pdf )
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ
 221.5 KB
 05-10-2017
Pobierz ( doc )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 178.02 KB
 05-10-2017
Pobierz ( docx )
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 176.21 KB
 05-10-2017
Pobierz ( docx )
Projekt umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 511.97 KB
 05-10-2017
Pobierz ( pdf )
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlany
 34.2 MB
 05-10-2017
Pobierz ( zip )
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt Wykonawczy (wersja po zmianach z dn. 13.10.2017 r.)
 23.84 MB
 13-10-2017
Pobierz ( zip )
Załącznik nr 7 do SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 2.37 MB
 05-10-2017
Pobierz ( zip )
Zalącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robot
 611.27 KB
 05-10-2017
Pobierz ( zip )
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
 193.5 KB
 05-10-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 10 do SIWZ
 190 KB
 05-10-2017
Pobierz ( doc )
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 191.5 KB
 05-10-2017
Pobierz ( doc )
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r. (BZP.272.1.17.2017)
 1.21 MB
 13-10-2017
Pobierz ( pdf )
Informacja z dnia 13.10.2017 r. o zmianie treści załącznika do SIWZ (BZP.272.1.17.2017)
 7.2 MB
 13-10-2017
Pobierz ( pdf )