Powiat Jeleniogórski!

W dniu 17.09.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Starosta Jeleniogórski zaprasza w dniach od 16.09.2019 r. do 22.09.2019 r. do wzięcia udziału w  konsultacjach projektu: „Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku”. Konsultacje przeprowadzane są poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, w formie elektronicznej, bądź osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Treść projektu programu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „XLV Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej Kowary 2019”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” z Piechowic, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

W dniu 9 września 2019 roku startuje nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jeżeli:

Tworzycie grupę nieformalną, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
- chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
- Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
- została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
- ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
- ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego  pn.: „XVI Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Fundację Przejście Kotliny z Piechowic, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 16 sierpnia 2019 r. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „VII edycja ultra maratonu pn. UltraKotlina”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Fundację Przejście Kotliny z Piechowic, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 16 sierpnia 2019 r. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do składania wniosków na granty dla organizacji pozarządowych. Ogłoszono 5 konkursów w zakresie: edukacji, dziedzictwa kulturowego, wydarzeń Festiwalu Ducha Gór, promocji regionu oraz niekomercyjnych inwestycji. Granty od 20-50 tys. zł/ 1 grant.